REGULAMINDane przedsiębiorcy
   Sklep internetowy prowadzący działalność pod adresem http://www.ast-anteny.com.pl  administrowany jest przez:  
Zakład Produkcyjno-Handlowy "AST" Janusz Lewandowski, 05-500 Piaseczno Siedliska, ul. Sielska 28, NIP 123-001-55-37, Regon: 011079823 , wpisany do rejestru https://prod.ceidg.gov.pl/.
     Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
     Sklep www.ast-anteny.com.pl oferuje sprzedaż artykułów elektronicznych w sieci Internet.
Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
Właściciel: Z.P.H. AST-Janusz Lewandowski, zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. 
Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
I. DefinicjeUżyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.ast-anteny.com.pl;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.ast-anteny.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Z.P.H. AST-Janusz Lewandowski, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.II. Postanowienia ogólne2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.ast-anteny.com.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod www.ast-anteny.com.pl, prowadzony jest przez Z.P.H. AST-Janusz Lewandowski.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a.) Chrome w wersji 20 lub nowszej (zalecane) lub,
b.) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej,
c.) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.ast-anteny.com.pl/webpage/regulamin.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego


3.1 W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
a.) urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
b.) dostęp do sieci Internet
c.) adres poczty email

3.2 Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu.
3.3 Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia  dopasowanie  oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu.
3.4 Klient decyduje o stosowaniu plików cookies.
3.5 Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
3.6 Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
3.7 Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://www.ast-anteny.com.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html stanowiącą integralną część niniejszego regulaminu.
3.8. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.9. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.10. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.11. Z.P.H. AST-Janusz Lewandowski może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Z.P.H. AST-Janusz Lewandowski za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Z.P.H. AST-Janusz Lewandowski.

3.12. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Z.P.H. AST-Janusz Lewandowski.
3.13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.14. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Z.P.H. AST-Janusz Lewandowski,
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.IV. Rejestracja i logowanie4.1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza.
4.2. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.
4.3. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. 
4.4. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
4.5. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne
4.6. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
a.) przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
b.) dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą

4.7. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
4.8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.
4.9. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
4.10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży5.1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia.
5.2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
5.3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.ast-anteny.com.pl, dokonać wyboru produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
5.4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
5.5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
5.6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c.) wybranej metody płatności,
d.) wybranego sposobu dostawy,

5.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Z.P.H. AST-Janusz Lewandowski Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie przyjęcia zamówienia - ast-anteny.com.pl, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
5.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
5.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
5.11. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
5.12. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
a.) dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
b.) opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)
c.) jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
d.) cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy
e.) sposób płatności
f.) informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
g.) informacja o prawie do rękojmi
h.)
w załączniku przesyłany jest  wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dniVI. Dostawa6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty polskiej. Koszt dostawy jest uzależniony od wagi i gabarytów zakupionego towaru. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
6.3. Klient  dokonuje wyboru rodzaju dostawy
a.)
przesyłka kurierska
b.)
przesyłka kurierska pobraniowa

5.4. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.
5.5.
Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
5.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.ast-anteny.com.pl/webpage/regulamin.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
5.7. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.
5.8.
Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić  towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.VII. Ceny i koszty przesyłki7.1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
7.2.
Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty oraz wszelkie inne składniki. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
7.3.
Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
7.4.
Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.VIII. Forma płatności8.1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:
a.) przelewem na numer konta bankowego: BNP Paribas Bank O/Piaseczno Nr konta: 60 1600 1462 0008 0547 3382 1001
b.) za pobraniem kurierskim
c.) płatność gotówką odbiór osobisty w siedzibie firmy pod adresem: Zakład Produkcyjno-Handlowy "AST" Janusz Lewandowski, 05-500 Piaseczno Siedliska, ul. Sielska 28

8.2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.
IX. Uprawnienie do odstąpienia od umowy


Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

9.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie (wiadomość e-mail), w terminie 14 dni i wysyłając je na adres zamowienia@ast-anteny.com.pl podany w niniejszym Regulaminie.
9.2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w pkt.9.1.
9.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Z.P.H. AST-Janusz Lewandowski, ul. Sielska 28.  05-500 Piaseczno-Siedliska
9.4. Bezpośrednie koszty opakowania i zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
9.5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9.6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy,  Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
9.7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
9.8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
9.9. Zwracany przez Klienta Towar powinien zawierać: dowód zakupu (paragon lub fakturę), towar w nienaruszonym stanie (naklejki z numerem seryjnym, oryginalne opakowanie) oraz zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
9.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
a.) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.
X. Reklamacje dotyczące Towarów10.1. Z.P.H. AST-Janusz Lewandowski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
10.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres zamowienia@ast-anteny.com.pl Z.P.H. AST-Janusz Lewandowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
10.3.  Z.P.H. AST-Janusz Lewandowski nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość.XI. Prawo Konsumenta do rękojmi11.1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli  Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
11.2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.
a.)
wysyłanie wiadomość e-mail na adres: zamowienia@ast-anteny.com.pl
b.)
listownie na adres: Z.P.H. AST-Janusz Lewandowski, ul. Sielska 28.  05-500 Piaseczno-Siedliska
c.)
dzwoniąc pod nr: +48 22 756-97-25

11.3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

11.4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
11
.5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.11.4. reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
11.6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
11.7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
11.8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
11.9. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.
XII. UWAGA !!!
12.1. Czasze satelitarne wysyłamy w ilościach zbiorczych min. 5szt. poniżej tej ilości możliwy tylko odbiór osobisty.
12.2. Maszty antenowe wysyłamy tylko do długości 1,8m powyżej tego wymiaru możliwy tylko odbiór osobisty.XIII. Postanowienia końcowe
13.1. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://ast-anteny.com.pl/webpage/pl/regulamin-.html

13.2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
13.3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres e-mail wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
13.4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
13.5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Z.P.H. AST-Janusz Lewandowski a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
13.6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Z.P.H. AST-Janusz Lewandowski a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Z.P.H. AST-Janusz Lewandowski.
13.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.